Privacy

Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen op een digitale wijze. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders.

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen, op verzoek, deze gegevens inkijken. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de 10 kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind, zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Ouders kunnen zich niet vertzetten tegen het doorgeven van gegevens die door de regelgeving wordt verplicht. Een kopei van een gemotiveerd verslag en een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs behoren tot voorgaande categorie en worden dus altijd aan de nieuwe school bezorgd.

 

Publiceren van foto's
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant, ... De beeldopnames gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We gaan er vanuit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnames die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van uw kind meer publiceren.

 

Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.