Weigeren van leerlingen

In bepaalde omstandigheden kan een inschrijving geweigerd worden:
1.    Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

2.    Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school alsnog haar draagkracht onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB rekening met:
•    De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;

•    De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;

•    Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;

•    De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs;

•    Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.


Wanneer de voorwaarden om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging niet vervuld zijn, zal de school het kind alsnog weigeren.

De beslissing tot weigering op draagkracht wordt binnen vier kalenderdagen, na de beslissing van het schoolbestuur, bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.

Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
(Commissie inzake Leerlingenrechten, t.a.v. Sara De Meerleer (basisonderwijs), H. Consciencegebouw 4A24, Koning Albert II-laan, 1210 Brussel, tel. 02/5539214)