Contact ouders-school


U bent één van de partners in onze driehoeksverhouding kind-school-ouders.
Wij vinden dan ook heel belangrijk dat wij voldoende contact kunnen uitwisselen met elkaar. Een open communicatie voorkomt immers onduidelijkheden. U kunt steeds informeel bij de juf(fen) of meester van uw kind terecht.  

De formele contacten worden hieronder beschreven:
-    Onthaaldag in augustus, tussen 18.00u tot 19.30u voor alle kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar.

-    Klas-informatie-avonden tijdens de maand september. Deze ouderavonden gaan door voor alle kleuterklassen en de klassen van de lagere school. De bedoeling van deze avond is: kennismaking en algemene informatie doorgeven.

-    Rapportgesprekken : individueel oudercontact over de leerprestaties, de leer- en leefhouding van uw zoon of dochter. Dit contact gaat door de laatste donderdagavond voor de kerstvakantie.

-    Ouderavond einde zesde leerjaar:  In maart-april worden de ouders van het zesde leerjaar uitgenodigd om samen met de klasleerkracht te praten over de individuele vorderingen van hun kind en de studiekeuze in het middelbaar onderwijs.

-    Individueel oudercontact 5-jarige kleuters: In de loop van de maand maart worden alle ouders van de 5-jarige kleuters uitgenodigd om samen met de juf te praten over de ontwikkeling en individuele vorderingen van hun kind. Dit gebeurt aan de hand van het kleutervolgsysteem en enkele schoolrijpheidstesten.

-    Informatieavond over de stap naar het eerste leerjaar: In de loop van de maand mei is er een info-moment gepland voor de ouders van de kleuters uit de derde kleuterklas. Tijdens dit moment wordt ruime aandacht besteed aan de leervoorwaarden voor rekenen, lezen en schrijven. Tevens staat een bezoek aan de eerste klassen op het programma.

-    Individueel oudercontact kleuters: In de loop van november organiseren wij een oudercontact voor de ouders van alle kleuters. Tijdens dit contact worden allerlei observatiegegevens toegelicht. Ouders krijgen de kans om individuele problemen te bespreken.

-    Rapport einde schooljaar: In de laatste week van het schooljaar is er voor de ouders de gelegenheid om het rapport samen met de leerkracht te bespreken.


Uiteraard kan u op elk ogenblik en op elke dag een oudercontact met de klasleerkracht of met de directie aanvragen. Als er een probleem is met uw kind i.v.m. de school, aarzel dan niet om zo vlug mogelijk daarover te komen praten met de betrokken leerkracht.