Echtscheiding

1.    Zorg en aandacht voor het kind
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Hierbij leggen we de nadruk op de alledaagse begeleiding van het kind door de leerkrachten en de zorgleerkracht.

 

We moeten er eveneens over waken dat de leerkracht niet de rol van hulpverlener opneemt. Als de problemen boven de rol van de leerkracht of zorgleerkracht uitstijgen, zullen zij via CLB doorverwezen worden naar een geschikt persoon of instantie.

 

2.    Neutrale houding tegenover de ouders
De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in de scheiding en blijft neutraal ten opzichte van beide ouders. Het is belangrijk dat de school niet in het conflict tussen ouders betrokken wordt.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.

Na een melding van echtscheiding wil de school graag met beide ouders afspraken maken over de informatiedoorstroming, verblijfsregeling, de facturatie en het ouderlijk gezag (de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen).

 

3.  Afspraken binnen de school

Contact met de leerkracht

Oudercontacten of rapportbesprekingen worden met beide ouders samen gevoerd.

 

Verhuis van koffers

In het belang van het kind willen we zoveel mogelijk vermijden dat de verhuis van koffers, van de ene naar de nadere ouder, op school gebeurt.

 

Afhalen van kinderen

Tijdens de periode dat het kind bij de ouder verblijft, is hij/zij vrij om iemand aan te duiden die het kind afhaalt na de schooluren. Dit recht geldt altijd tenzij anders vermeld in een officieel document, bv. een gerechterlijk vonnis.

 

Verslagen van kinderen in de klas

Indien één van de ouders vraagt naar een verslag in verband met de ontwikkeling van zijn/haar kind, wordt dit opgemaakt door de zorgcoördinator en aan beide ouders bezorgd.

 

Afspraken i.v.m. informatiedoorstroom naar de ouders

Elke ouder heeft recht op informatie over zijn/haar kind (schoolactiviteiten, oudercontacten, medische en emotionele evolutie van het kind) tenzij anders vermeld in een officieel document.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, wordt er vanuit gegaan dat zij deze informatie aan elkaar bezorgen. Is dit niet mogelijk, dan melden zij dit op het secretariaat zodat wij de informatie aan beide ouders kunnen bezorgen.

De school informeert dan beide ouders op dezelfde manier: bijvoorbeeld via Schoolkriebels, mail, ouderavond, ...

 

Beslissingen

Beslissingen over het kind worden in de mate van het mogelijke door beide oudersn in samenspraak met de school, genomen.

 

Stiefouder

In de praktijk neemt de stiefouder heel wat ouderlijke taken op, ook in verband met school. We opteren ervoor dat de biologische ouders aanwezig zijn op de oudergesprekken. Indien ook de stiefouders wensen mee te komen, moet dit gebeuren met onderlinge toestemming van beide ouders. 

 

Co-schoolschap


Het kind tijdens een schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de cintinuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.