Omgangsvormen

1.    Gedragsregels
Wij streven elke dag met de kinderen en het aanwezige personeel naar goede omgangsvormen, die respect en eerbied voor elkaar inhouden en waarin ook belangrijke attitudes  gestalte krijgen. Tweemaandelijks brengen wij in de lagere school een concreet actiepunt onder de aandacht, in de kleuterschool wordt elke trimester een miniproject gedaan rond een bepaalde attitude.

 

2.    Pestpreventie

Om pesten te voorkomen, hebben wij in onze school 2 stokstaartjes wonen, Will en Dannie. Deze stokstaartjes moeten er mee voor zorgen dat er geen zaken gebeuren die kinderen niet willen.

Als preventie niet voldoende is en er zijn toch zaken gaande, kunnen kinderen discreet en indien gewenst, anoniem hun ongenoegen kwijt via de brievenbussen die op enkele strategische plaatsen in de school hangen. Uiteraard streven we in elke klas naar bespreekbaarheid van dergelijke voorvallen.

3.    Milieubeleid
In onze school wordt het afval gesorteerd. Zaken die heel slecht zijn voor het milieu, zoals aluminiumfolie, willen we vermijden. Daarom wensen we dat de kleuters en leerlingen gebruik maken van een brooddoos. Af en toe wordt er in de school een project gedaan rond afval. 

4.    Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.