Opvoedingsproject

ONZE SCHOOLVISIE…

ONS PEDAGOGISCH PROJECT

 

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met fouten en gebreken
om te kunnen worden
wie je in aanleg bent
maar… zoals je je vandaag
nog niet kan vertonen.
Je mag het worden
op jouw wijze en in jouw uur.

A.A. Terruwe

 

 

 

Een kind is een wezentje op zichzelf dat groeit, met een eigen aard, een eigen karakter, een eigen manier van handelen dat door ons, ouders en leerkrachtenteam, moet worden gevolgd, begeleid en vooral aangemoedigd.

Vanuit een positieve benadering willen we dit voor elk kind op onze school waarmaken.

Het éne kind is goed in rekenen, het andere kind kan echt spelen met taal. Nog een ander is bijzonder creatief of is dan weer superhandig... Het ene kind voelt perfect aan wat een ander kind of de ‘opvoeder’ nodig heeft, het andere kind weet zelf heel goed wat het wil... En Wout... is steeds vriendelijk, beleefd, opgewekt en staat stevig in zijn schoenen.

Ons team wil degelijk onderwijs verstrekken door ervoor te zorgen dat we de talenten van elk kind herkennen, ontwikkelen en deze optimaal tot ontplooiing kunnen laten komen in een sfeer van bevestiging en aanmoediging, ongeacht de maatschappelijke achtergrond van het kind.

Wij, leerkrachtenteam, ondersteunend personeel en directeur, zorgen er in de eerste plaats voor dat elk kind zich op onze school echt thuis kan voelen.

In dit pedagogisch project gaat het om een huisstijl, het is een visie die wij dagdagelijks uitdragen, een visie die leeft en waar wij met het volledige team achterstaan.

Wij verwachten van alle ouders dat ze achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.

Hieronder vindt u een beschrijving van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

Onze school heel de allesomvattende taak de kinderen een continue begeleiding en maximale ontplooiingskansen te bieden.

Vanuit een Christelijk geïnspireerde medeverantwoordelijkheid zijn wij bekommerd om:

 • Hun meervoudige intelligentie
 • De ontwikkeling van hun talenten en hun passie
 • Hun voortdurende nieuwsgierigheid en zin voor creativiteit
 • Hun leerhouding
 • Hun lichamelijke ontwikkeling en eigenheid
 • Hun leefhouding en hun doorzettingsvermogen
 • Hun emotionele en sociale ontwikkeling, hun veerkracht

Om dit te concretiseren baseren we ons op de drie taakgebieden

uit de “Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen”, nl. :

Een herkenbare katholieke school zijn

Opvoedend onderwijs geven, door middel van

 • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
 • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
 • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

Samen school maken

1. EEN HERKENBARE CHRISTELIJKE SCHOOL ZIJN
We profileren ons als een eigentijdse katholieke school waarbij onze bekommernis uitgaat naar een opvoeding en ingesteldheid die vertrekt vanuit een Christelijke visie met Jezus als inspiratiebron.
Evangelische/diepmenselijke waarden als rechtvaardigheid, solidariteit, collegialiteit, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, soberheid, eerbied en respectvol omgaan met elkaar, het leren delen, dienstbaarheid en in het bijzonder de hulp aan zwakkeren/kansarmen… willen wij naar elkaar en naar de kinderen voorleven én duiden.
Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond.

2. OPVOEDEND ONDERWIJS GEVEN
Onze school wil het TOTALE kind evenwichtig opvoeden. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een gezonde ontplooiing van HOOFD, HART en HANDEN, vertrekkend vanuit de talenten van elk kind.
Deze visie krijgt gestalte in het logo van onze school.
HOOFD
De verstandelijke vorming is een belangrijke opdracht van elke school. We trachten dit te realiseren vanuit een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod. Daarbij willen wij rekening houden met de mogelijkheden en kwaliteiten (talenten) van elk kind. Niet de kennisoverdracht is daarbij het loutere doel, het proces, de manier waarop de kinderen ‘leren’, is hoofdzaak. Daarom dagen wij de kinderen uit om hun eigen ‘leer’-kracht en zelfstandigheid aan te spreken en hen vanuit een intrinsieke motivatie uit te dagen. Een bevragende, kritische kijk ontwikkelen is belangrijk voor de toekomst.
Wij hanteren daarbij het ‘participatiemodel’, waarbij de leerkracht de leerlingen alle kansen geeft om ‘samen’ aan de slag te gaan. Dat is voor ons een doeltreffende didactische aanpak.
Verder hebben we naast kennis, inzicht, vaardigheden ook aandacht voor de attitudes. Sociale vaardigheden en leren leren integreren wij in onze aanpak. Hoe we vanuit een brede zorg de ontplooiing van ieder kind nastreven, kan u nalezen in het zorgbeleidsplan van onze school. Via differentiatie, het takenbord of andere vormen waarbij een traject op het niveau van elk kind wordt nagestreefd, willen we àlle kinderen gelijke kansen geven.
Voor kinderen met leermoeilijkheden of speciale onderwijsnoden doet de school vele inspanningen om sticordi-maatregelen aan te bieden of individuele leertrajecten uit te werken, rekening houdend met een voldoende garantie van de onderwijskwaliteit en met de draagkracht van het team.
Een doelbewuste didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat zijn de belangrijkste hefbomen om goed te leren.

HART
Wij willen de kinderen opvoeden tot gelukkige mensen die positief in het leven staan. Graag naar school komen is onze eerste betrachting.
Wij trachten oog te hebben voor wat in de kinderen omgaat, hoe zij zich voelen en waarom. De leerlingen moeten zich begrepen weten, ook in momenten dat het niet zo goed gaat.
Binnen onze school leeft de overtuiging dat wij dat kunnen realiseren door onze leerlingen een aantal belangrijke waarden en attitudes mee te geven.

Doorheen alle activiteiten zet onze school zich ook ten volle in voor de ontwikkelingen van leefhoudingen zoals:

 • Beleefdheid en gepaste mondigheid (assertiviteit)
 • Eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef
 • Dankbaarheid en tevredenheid
 • Zin voor orde en zorg voor het milieu
 • Respect voor andere overtuigingen en culturen
 • Open staan voor al wat in de wereld gebeurt

Met evenveel inzet besteden we aandacht aan sociale vaardigheden zoals:

 • Leren samenwerken
 • Verdraagzaam zijn tegenover elkaar
 • Begrip opbrengen voor eigen mogelijkheden en beperkingen
 • Respect hebben voor prestaties van anderen
 • Ruzies met anderen op een sociaal aanvaardbare manier leren oplossen
 • Zich weerbaar leren opstellen(tegen groepsdruk, reclame, geweld, e.d.)

Deze opdracht vertrekt vanuit een groot welbevinden van zowel de leerkracht als de kleuter/leerling. Dit is onze eerste en grootste bekommernis: ELK KIND MOET ZICH GOEDVOELEN BIJ DE JUF/MEESTER, OP DE SPEELPLAATS, IN DE REFTER EN BIJ DE ANDERE LEEFTIJDSGENOTEN EN KINDEREN.

Ook elke leerkracht moet zich thuis voelen in onze school en zich gedragen weten door de collega’s en directeur!

HANDEN

Wij willen de kinderen ook vaardigheden bijbrengen. Voor vele kinderen zal dit later een beroep opleveren. Daarom hebben wij in onze basisschool van kleins af aandacht voor:

Zelfredzaamheid

 • Zelfstandig jas aan-en uittrekken
 • Zelf schooltas dragen, openen…
 • Leren plannen van ‘taakjes’
 • Initiatief leren nemen

Motoriek

 • Leren knippen, plakken, schilderen, schrijven en kleuren (=fijne motoriek).
 • Bewegen met het hele lichaam (= grove motoriek).
 • Dit gebeurt via lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen of door het aanbieden van extra sportactiviteiten.

Creativiteit

 • Een tentoonstelling bezoeken, meewerken aan een intern of schoolextern project of een theatervoorstelling bijwonen, zich present durven stellen, ... zien wij als een noodzaak om hun creativiteit te stimuleren en een zicht te krijgen op de cultuur in onze samenleving.
 • Muzische opvoeding… het ‘kunnen’, het ‘uiten’... Beschouwen, creëren, technieken aanleren en uitproberen... is een uitdaging in de basisschool.

3. SAMEN SCHOOL MAKEN
Wij vormen een open en brede school gedragen door een hecht team van mensen: kinderen, leerkrachten, directeur, ouders, ouderraad, het CLB-team, schoolbestuur, parochiegemeenschap, vrijwilligers en alle mensen betrokken bij onze school.
Eén groep die instaat voor het leven en werken op onze school. Een groep die werkt in een sfeer van openheid en vertrouwen, vanuit een positieve geest.

SAMEN zijn wij verantwoordelijk voor ALLE kinderen van onze school!
Daarom willen wij binnen onze school elke dag bouwen aan:

 • Een vertrouwensrelatie met de ouders. Daarom hechten wij een groot belang aan een goede communicatie tussen school en ouders.
 • Een goed klasklimaat waar de kinderen zich thuis kunnen voelen, waar kinderen zich veilig en geborgen weten, waar het zelfvertrouwen van de kinderen kan groeien.
 • Een goede sfeer bij het leerkrachtenteam zodat zij zich in team verantwoordelijk voelen voor elk kind op onze school.
 • Een goede samenwerking met externen die samen met ons de kinderen opvolgen.
 • Een goede relatie met de ouderraad die onze school steunt op alle vlak en dit alles in functie van de kinderen.


 

Wat wij in ons pedagogisch project

hebben neergeschreven

is een eerlijke poging

in ons streven naar

een goede opvoeding & goed onderwijs

voor elk kind dat bij ons school loopt.