Onze visie

In ons pedagogisch project gaat het om een huisstijl, het is een visie die wij dagdagelijks uitdragen, een visie die leeft en waar wij met het volledige team achterstaan.

Onze school wil het TOTALE kind evenwichtig opvoeden. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een gezonde ontplooiing van HOOFD, HART en HANDEN, vertrekkend vanuit de talenten en passies van elk kind.

Deze visie is herkenbaar in het logo van onze school.

HART

Wij willen de kinderen opvoeden tot gelukkige mensen die positief in het leven staan. ELK KIND MOET ZICH DAAROM GOED VOELEN. Graag naar school komen is onze eerste en grootste prioriteit.

HANDEN

Binnen onze school proberen wij van onze kleuters en leerlingen veerkrachtige kinderen te maken door hen de juiste sociale vaardigheden, waarden en attitudes mee te geven. Leren samenwerken en zichzelf én de ander waarderen en respecteren zijn de belangrijkste.
Wij willen ook andere vaardigheden bijbrengen. Daarom hebben wij in onze basisschool aandacht voor zelfredzaamheid, motorische ontwikkeling en het stimuleren van creativiteit.

HOOFD

De verstandelijke vorming is een belangrijke opdracht van elke school. Daarbij willen wij rekening houden met de mogelijkheden en kwaliteiten (talenten) van elk kind. Wij hanteren daarbij het ‘participatiemodel’, waarbij de leerkracht de leerlingen alle kansen geeft om ‘samen’ aan de slag te gaan. Dat is voor ons een doeltreffende aanpak.
Voor kinderen met speciale onderwijsnoden of leermoeilijkheden doet de school vele inspanningen om extra maatregelen of kansen aan te bieden of individuele leertrajecten uit te werken.
Een gerichte aanpak en een positief opvoedingsklimaat zijn de belangrijkste hefbomen om goed te leren.

Binnen onze KOBArT-school bouwen we aan:
• Een positieve sfeer binnen het team, zodat iedereen zich betrokken voelt voor elk kind op onze school.
• Een open school waar iedereen zich geaccepteerd voelt, van kind tot leerkracht, van ouder tot externe hulpverlener.
• Een goed klasklimaat waar de kinderen zich thuis kunnen voelen, waar ze zich veilig en geborgen weten, waar hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld kunnen groeien.
• Een fijne vertrouwensrelatie met de ouders, door een goede communicatie. SAMEN zijn wij verantwoordelijk voor de kinderen van onze school!

Alle sleutelwoorden zijn vandaag niet vanzelfsprekend. Ze gaan uit van het mens- en wereldbeeld, vanuit een christelijke identiteit.
Als katholieke dialoogschool zijn we een oefenplaats voor onze samenleving die gekenmerkt is door diversiteit.
We leren kritisch en creatief met elkaar omgaan, met wat eigen en wat anders is. Dat stelt ons in staat bij te dragen aan een open, zinvolle en verdraagbare samenleving. En dáár is plaats voor iedereen!

Onze visie (compleet)