Uitgebreid zorgbeleid

Onze zorgvisie

Fase 0: brede basiszorg

Binnen onze school streven we naar een brede basiszorg, dit is de zorg die in de klas, door de klasleerkracht gebeurt.

In een preventief zorgbeleid staat goed onderwijs voor alle leerlingen, door alle leerkrachten, centraal. De leerkracht doet er toe en zijn/haar aanpak maakt in vele gevallen het verschil.

We proberen alle leerlingen te bieden wat ze nodig hebben om zich ten volle te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden.

Binnen deze basiszorg horen de maatregelen die opgenomen worden in de algemene klas- en schoolwerking. Dit zijn over het algemeen differentiërende en remediërende maatregelen. We proberen deze brede basiszorg zo universeel mogelijk te maken, bv. mogelijk hebben slechts enkelen nood aan een daglijn, maar als we ze in de klas ophangen hebben alle kinderen er baat bij.

Fase 1: Verhoogde zorg

Wanneer we merken dat de brede basiszorg, geboden door de klasleerkracht, te beperkt is voor een leerling dan wordt al snel de stap gezet naar de fase van verhoogde zorg. (fase 1)

Binnen deze fase wordt de ondersteuning van de zorgleerkrachten ingeschakeld.

Het gebruik van hulpmiddelen bevindt zich ook binnen deze fase.

Hierbij kan het gaan over het vooraf mogen doornemen van een tekst van begrijpend lezen, memokaarten bij de spellingafspraken, het gebruik van een tafelkaart en/of andere stappenplannen binnen wiskunde, wiskundige formules op een fiche, …

We staan het gebruik van deze hulpmiddelen toe aan alle kinderen waarvoor dit nodig is.

Fase 2 Uitbreiding van zorg

Tot deze fase gaan we over vanaf het moment dat het echt te moeilijk wordt voor bepaalde onderdelen binnen een vak. Hulpmiddelen en maatregelen die binnen deze fase vallen kunnen al zwaarder wegen op de verdere schoolloopbaan of een eventuele studiekeuze en worden dan uiteraard ook met de ouders besproken.

Fase 3: IAC

IAC verwijst naar een individueel aangepast traject. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op maat van de specifieke leerling.

Onze zorgwerking

Onze zorgwerking situeert zich op 3 niveaus:

Op het niveau van het kind

 • begeleiden van kinderen met een bepaalde zorg: leerproblemen, sociaal/emotionele problemen, gedragsproblemen, pestproblemen, anderstaligen, kinderen met nood aan extra uitdaging, …
 • evolutie bijhouden van de kinderen met zorg;
 • afname van genormeerde testen om de ontwikkeling van elk kind op de voet te volgen;
 • Aanleren en aanreiken van aangepaste materialen en maatregelen voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen. (bv. dyslexie, dyscalculie, autisme, AD(H)D, …)

Op het niveau van de leerkracht

 • zeer regelmatig overleg met de klasleerkrachten betreffende de leerlingen.
 • tegemoet komen aan de vragen van de klasleerkrachten.
 • extra ondersteuning in de klas bieden zodat de leerlingen in kleinere groepen ondersteund kunnen worden.
 • ondersteuning bieden aan leerkrachten die zorgvragen hebben rond bepaalde kinderen, onderwijsmethodes, leerproblemen, …
 • aanreiken van aangepaste materialen die in de klas gebruikt kunnen worden bij leerlingen die meer uitdaging nodig hebben of leermoeilijkheden hebben, zoals bv. bij dyslexie, dyscalculie,…
 • aanreiken van informatie omtrent een moeilijkheid waarmee een leerling te maken krijgt.
 • opstellen van handelingsplannen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.

Op het niveau van de school

 • samen met het zorgteam en de directie de grote lijnen van zorg ontwikkelen en opvolgen.
 • opstellen, realiseren en bewaken van een zorgvisie, het zorgbeleidsplan en zorgactieplan.
 • coördineren, coachen en begeleiden van alle zorginitiatieven, zowel binnen als buiten de klasgroep.
 • opvolgen van de schoolloopbaan van elk kind.
 • onderhouden van contacten met externen. (Logopedisten, kinesisten, CLB, medewerkers ondersteuningsnetwerk, …)
 • aanspreekpersoon zijn voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.